Morawka

Morawka to niewielka rzeka przepływająca przez gminy Chmielnik i Morawica w woj. świętokrzyskim.
Źródła znajdują się na podmokłych łąkach we wsi Holendry, gdzie rzeka powstaje z połączenia rowów odwadniających teren. Poniżej Holendrów rzeka przepływa przez Lasy Włoszczowickie obfitujące w zabagnione tereny powstałe najprawdopodobniej w wyniku zjawisk krasowych występujących na tym terenie, a dość dobrze widocznych m.in. w pobliskiej Ostoi Stawiany. Rzeka na znacznej długości jest uregulowana, a zabiegi „odmulania” (brzmi paradoksalnie dla cieku, gdzie dominuje piaszczyste dno, a zastoiska mułu na pewno tu nie dominują, są za to przynajmniej potencjalnym siedliskiem wielu gatunków zwierząt) powodują dewastację rzeki. Najbardziej naturalne fragmenty rzeki z licznymi meandrami występują powyżej Piotrkowic oraz Morawicy gdzie Morawka łączy się z Czarną Nidą. W Morawicy utworzono kilka lat temu zbiornik retencyjny, który dodatkowo dewastuje rzekę poprzez fragmentację populacji zamieszkujących ją organizmów, np. ryb oraz przez zabranie naturalnego fragmentu meandrującej rzeki na potrzeby jednolitej tafli wody. Pomimo że, rzeka nie jest oszczędzana przez meliorantów nadal można w jej dolinie znaleźć ciekawe przyrodniczo miejsca od zabagnionych i podmokłych łąk i lasów po suche zbiorowiska napiaskowe i kserotermiczne. W rzece chętnie żeruje wydra, występują bobry. Można spotkać też coraz rzadszego piskorza. Na kamieniach w okolicach mostów można w lecie zaobserwować rozrastające się słodkowodne krasnorosty – żabirośl. Występuje tu również kilka gatunków małży z rodziny skójkowatych i groszkówkowatych, a na różnego rodzaju podłożu rozrastają się gąbki. Ciekawostką jest fakt, że rzeczka ta należąca do dorzecza Nidy ze względu na ukształtowanie terenu przez większość swego biegu płynie w odwrotnym kierunku (północnym) niż sama Nida (południowym).

Obecnie potencjalnym zagrożeniem dla rzeki jest planowana budowa lotniska w Obicach. Podczas inwestycji bezpośredniej degradacji uległby odcinek poniżej Piotrowic, a także Ciek od Obic – jeden z dopływów Morawki.

Morawka jesienią.
Morawka jesienią. Jednym z zagrożeń bioróżnorodności doliny Morawki jest inwazja nawłoci. Na zdjęciu widoczne uschnięte pędy, głównie po lewej stronie rzeki.
Bagnik przybrzeżny. Pająk zasiedlający przybrzeżną strefę zbiorników wodnych. Można go spotkać głównie w pobliżu zastoisk wody i większych zbiorników nad Morawką.
Bagnik przybrzeżny. Pająk zasiedlający przybrzeżną strefę zbiorników wodnych. Można go spotkać głównie w pobliżu zastoisk wody i większych zbiorników nad Morawką.
Przebijające się przez wapienne skały źródło w Piotrkowicach. Woda z niego bezpośrednio zasila Morawkę.
Przebijające się przez wapienne skały źródło w Piotrkowicach. Woda z niego bezpośrednio zasila Morawkę.
Na polach w dolinie Morawki i w pobliżu licznie występują malownicze chwasty.
Na polach w dolinie Morawki i w pobliżu licznie występują malownicze chwasty.

Published by maciejbonk

Jestem doktorantem biologii. Moje zainteresowania to przedewszystkim szeroko pojęta ochrona przyrody i ekologia. Zajmuje się również herpetologią. Od kilku lat współpracuję z IOP PAN w ramach monitoringu przyrodniczego.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: